قسمت اول:روضه:حاج روح اله بهمنیقسمت دوم:روضه:حاج روح اله بهمنیقسمت سوم:زمینه:حاج روح اله بهمنیقسمت چهارم:ذکر به همراه نی:حاج روح اله بهمنیقسمت پنجم:ذکر به همراه نی:حاج روح اله بهمنیقسمت ششم:شور:حاج روح اله بهمنی