قسمت اول:روضه:حاج روح اله بهمنیقسمت دوم:روضه:حاج روح اله بهمنیقسمت سوم:روضه:حاج روح اله بهمنیقسمت چهارم:روضه:حاج روح اله بهمنیقسمت پنجم:واحد:حاج روح اله بهمنیقسمت ششم:واحد جفت:حاج روح اله بهمنیقسمت هفتم:واحد جفت:حاج ابراهیم رحیمیقسمت هشتم:شور:بهمنی و رحیمیقسمت نهم:شور:رحیمی و عسگری