قسمت اول:روضه:حاج روح اله بهمنیقسمت دوم:روضه:حاج روح اله بهمنیقسمت سوم:روضه:حاج روح اله بهمنیقسمت چهارم:روضه:حاج روح اله بهمنیقسمت پنجم:زمینه:حاج روح اله بهمنیقسمت ششم:واحد:مرتضی عطارانقسمت هفتم:واحد:بهمنی و عطارانقسمت هشتم:واحد جفت:حاج روح اله بهمنیقسمت نهم:شور:حاج روح اله بهمنیقسمت دهم:شور:حاج ابراهیم رحیمی