حاج محمود کریمی-بوی سیب حرمت سمت سحر می آید (مناجات)
حاج محمود کریمی-جلوه ای بود و جلالی و جمالی (روضه)
حاج محمود کریمی-می گی با غصه های فردا کنار بیا (زمینه)
حاج محمود کریمی-منه بی مهر شدم مهریه ی مادر تو (واحد سنگین)
حاج محمود کریمی-عباس نحن بحمای (تک عربی)- به همراه ضرب طبل
حاج محمود کریمی-امشبی را شه دین در حرمش مهمان است (دود دمه)منبع:خیمه دلسوختگان