قسمت اول:روضه:حاج روح اله بهمنیقسمت دوم:روضه:حاج روح اله بهمنیقسمت سوم:زمینه:حاج روح اله بهمنیقسمت چهارم:واحد:بهمنی و عطارانقسمت پنجم:واحد:بهمنی و عطارانقسمت ششم:واحد جفت:حاج روح اله بهمنیقسمت هفتم:شور:عسگری و عطارانقسمت هشتم:شور:کربلایی علی عسگری