قسمت اول:روضه:حاج روح اله بهمنی


قسمت دوم:روضه:حاج روح اله بهمنی


قسمت سوم:زمینه:حاج روح اله بهمنی


قسمت چهارم:واحد:حاج روح اله بهمنی


قسمت پنجم:واحد جفت:حاج روح اله بهمنی


قسمت ششم:شور:حاج روح اله بهمنی


قسمت هفتم:شور:ذاکر نوجوان محمد رضایی


قسمت هشتم:ختم جلسه:حاج روح اله بهمنی